Power Quality Analyser

ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีโหลดเป็นมอเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า เราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้จริงจำนวนมาก ค่ากำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

  • kW หรือ Active Power (Real Power) คือ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดแล้วได้เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น ความร้อน แสงสว่าง หรือพลังงานกล
  • kVAR หรือ Reactive Power คือ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ เป็นต้น
  • kVA หรือ Apparent Power คือ ผลรวมทางเวกเตอร์ของ KVAR และ KW เป็นกำลังไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย

beer mug and power factor


เปรียบเทียบได้กับแก้วบรรจุเบียร์ดังรูป

  • Active Power คือส่วนที่เป็นเบียร์จริงดื่มแล้วเมา
  • Reactive Power คือส่วนที่เป็นฟองด้านบนที่ดื่มไม่ได้
  • Apparent Power คือผลรวมทั้งหมดของเบียร์กับฟอง

reactivepowernew


ค่า PF หรือ Power Factor ก็คือ  ส่วนเบียร์จริง/(เบียร์จริง+ฟอง)
ซึ่งก็คือ   kW/(ผลรวมเวกเตอร์ KVAR + KW) หรือ kW/kVA นั่นเอง

ดังนั้น ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่สูง หมายถึงมีความสูญเปล่าที่น้อยกว่า การวัดค่าทางกำลังไฟฟ้าเหล่านี้จึงมีประโยชน์ในการปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าได้

แคลมป์มิเตอร์รุ่นที่สามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าและ Power Factor ได้